Om programmet

Atheno Digital er eit kompetanseprogram for strategiske leiarar som ynskjer å styrke konkurransekrafta i si bedrift. Bli med den mest spennande reisa du kan delta på i 2019!

Gevinst

Som deltakar på Atheno Digital får du auka kunnskap om sentrale problemstillingar, løysingar og moglegheiter knytt til digitalisering. Med hovudvekt på moglegheiter!

– Me må framover byggje kunnskap, dele ressursar og erfaringar på tvers av næringar, forsking, utdanning og myndigheiter. Kompetanseprogrammet Atheno Digital er ein viktig byggjestein i dette arbeidet!

Astrid Kjellevold, dagleg leiar Atheno AS

– Skal ein nå nye marknader, effektivisere og drive innovasjon, må ein parallelt forstå og meistre arbeidet med digitalisering!

Lene Pilskog, tidlegare prosjektleiar Atheno Digital

Møteplasseffekten

Ny kunnskap knytt til digitalisering er hovudessensen i Atheno Digital. Men det er også ein møteplass der du får gode diskusjonspartnarar og høve til erfaringsutveksling med andre i liknande posisjonar. Me får stadig tilbakemeldingar om denne positive effekten frå våre kursdeltakarar.

Høyr frå våre deltakarar

Deltakarbedrifter

For meir informasjon og bestilling
Astrid Kjellevold
Dagleg leiar, Atheno
astrid@atheno.no
452 89 928

 

Besøks- og postadresse
Atheno AS
Vabakkjen 6, (Verket, 3. etasje)
5411 Stord

Ei WordPress-løysing frå SYDVEST